Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijke reglement preciseert de regels die de werking van de vereniging zonder winstgevend doel NLT, waarvan de statuten onder het nummer 886-967-208 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad werden bekend gemaakt, ondersteunen.

Het reglement vult sommige artikelen van de statuten aan. Indien bepalingen van het huidige reglement strijdig zouden zijn met de letter of de geest van de statuten van de vereniging dan worden ze voor niet geschreven beschouwd. De strijdigheid en de nietigheid van sommige bepalingen van dit reglement tast de geldigheid van andere bepalingen niet aan.

Huidig huishoudelijk reglement is onmiddellijk van toepassing en kan slechts na goedkeuring van de RvB bij gewone meerderheid worden gewijzigd.

 1. Algemeen
  Alle leden, zowel effectieve leden als toegetreden leden, worden in een ledenbestand opgenomen. Dit ledenbestand dient zeer nauwkeurig bijgehouden te worden. Het wordt aangewend voor allerlei doeleinden binnen de vereniging.

  In geen geval mogen deze lijsten met informatie over de leden verdeeld worden voor gebruik door derden of aangewend voor andere doeleinden dan deze georganiseerd door onze club. (wet op de privacy). Ik geen enkel geval kan een lid gebruik maken van de in zijn bezit gekomen lijsten om ten persoonlijken titel info te verspreiden.

 2. Inschrijvingen en lidgelden
  Elk kandidaat lid dient de inschrijving te regelen via de secretaris.

  De inschrijving is definitief na het aanleveren van:

  • de officiële volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsfiche van de VTDL of WBV;
  • een digitale pasfoto;
  • een medische fiche (indien vereist door de VTDL of WBV);
  • de lidmaatschapsbijdrage + verzekeringsbijdrage (over te schrijven op de clubrekening).

  De bijdrage voor het lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur en is te vinden op de website onder “Lidmaatschap”.

  De nodige documenten zijn terug te vinden op de clubwebsite.

  Ieder lid wordt ingeschreven op de ledenlijst na het vervullen van alle bovenstaande formaliteiten. Elk lid verklaart zich bij aansluiting akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en het kledijreglement.

  Leden kunnen rekenen op de volgende return:

  • begeleide trainingen volgens categorie;
  • deelname clubactiviteiten;
  • verzekering (volgens type aansluiting);
  • clubkledij (zie annex “Kledijreglement”);
  • extra voordelen indien voldaan aan “Eye Catcher”-normen (zie annex “Eye Catcher”)
 3. Ongevallen
  Procedure verzekeringsaangifte

  • De verzekeringsformulieren zijn ter beschikking bij de secretaris.
  • De correct ingevulde aangifte moet binnen de 5 werkdagen binnen zijn bij de clubsecretaris
 4. Doping
  • Doping is verboden.
  • De atleten zijn onderworpen aan de reglementering van Medisch verantwoord Sporten en WADA.
  • Een atleet die betrapt wordt kan door de RvB geschorst en uit de vereniging gezet worden.

  Alle informatie over verboden prestatieverhogende middelen kan je vinden op de website van de Vlaamse dopinglijn http://www.cjsm.vlaanderen.be/dopinglijn

  Alle leden worden geacht deze regelgeving te kennen en toe te passen.

 5. Gedragscode
  Alle bij de vzw No Limit Team aangesloten leden zijn verplicht zich aan de geldende reglementeringen van de club en de VTDL of WBV te houden.

  Beslissingen en opdrachten van verantwoordelijken en begeleiders dienen gerespecteerd te worden.

  Elk onsportief gedrag van leden van NLT tijdens trainingen of wedstrijden kan worden gesanctioneerd door de Raad van Bestuur.

  Aanstootgevend gedrag is ten strengste verboden.

  Politieke of religieuze propaganda, op eender welke wijze, evenals publiciteitsslogans die de verenging of zijn sponsors schaden zijn verboden.

  Alle overtredingen (o.a. het niet naleven van de statuten of het huishoudelijke reglement, …) of onbehoorlijke gedragingen kunnen leiden tot schorsing of uitsluiting.

  Uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of terugbetaling van al betaalde lidgelden.

  Voor leden van het Eye Catcher team, welke een extra steun (van om het even welke aard) van de vereniging krijgen, kan bij schorsing of uitsluiting, de reeds verkregen steun worden teruggevorderd.

Namens de Raad van Beheer van het No Limit Team vzw

19/12/2008